Siste 10 fra Sande
Nye poilitvedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Forside
Utsikt frå Drageskaret
21.03.2018
Nye poilitvedtekter i Sande - høyring
test
I formannskapssak 26/ 18 den 21.03.18 vart det vedteke å sende forslag til nye politivedtekter ut på høyring.
Les meir...

20.03.2018
Ledige stillingar i barnehage og skule
test
I pressa er det annonsert ledige stillingar i barnehage og skule .
Søknadsportalen er straks klar med id-ar for dei ulike stillingane.


19.03.2018
Oppheving av forbod
test
Frå og med tysdag 20 mars vert det midlertidige forbodet mot bruk av utandørs eld i Sande kommune oppheva.
Generelt regelverk vil då være gjeldande.
Generelt regelverk:
Fram til 15 april kan det gjennomførast bråtebrenning under kontrollerte former.
Ved brenning bør det meldast frå til lokalt brannvesen og vidare organiserast godt vakthold i området der brenning skal gjennomførast.
I perioden frå 15. april til 15. september er der eit generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skogsmark. Ta kontakt med lokalt brannvesen dersom ein er usikker.


Brannsjefen
Sande kommune


14.03.2018
Lyngbrenning på Nupafjellet
test
Statens naturoppsyn og Fylkesmannen set i gong ei kontrollert nedbrenning av lyng og eine i dag. Dette skjer på Nupafjellet . Sande brannmannskap er også med på hendinga.
Ingen røyk utan ild , så om du ser ei skikkeleg røykutvikling på fjellet , så skal dette vere under kontroll!

13.03.2018
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 20. mars 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

13.03.2018
Polititenesta i Sande kommune
test
Sande kommune vert frå 1. april ein del av Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Næraste tenestestad for polititenester er i Fosnavåg og kontoret er ope måndag og onsdag 09.00 – 13.00, elles etter avtale.
Lensmann i Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt vert Tor Sæther.
Les meir...

13.03.2018
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
test
Grunnarbeidet i samband med utvidinga avHaugelia barnehage er oppstarta denne veka. Det er Rise Bygg As som er totalentreprenør og Bjarne Tarberg AS er no i sving med dei første gravetaka.


Les meir...

13.03.2018
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
test
Eit særs vellukka arrangement gjekk av stabelen på Breidablik sist laurdag ettermiddag.
Mest imponerande er breidda i alle dei innslaga som ungdommane presenterer for publikum.


Les meir...

08.03.2018
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
test
Sande kommune kan yte tilskot til lag, organisasjonar og andre som driv eller vil starte opp kulturverksemd i Sande kommune.
Med kulturverksemd meiner ein verksemd som har eit kulturelt/ sosialt føremål i seg, og som kjem folk i Sande til gode.
Tiltak for born og ungdom har hovedprioritet.Les meir...

07.03.2018
"Drone- reglar"
test
Veit du kva som er lov i forhold til å bruke droner ?
Luftfartstilsynet har utarbeida god informasjon til deg som bruker drone i leik og fritid.
Les meir...

07.03.2018
Utbetaling av regionale miljøtilskot 2017 – RMP
test
Vedtaksbrev for søknad om regionale miljøtilskot 2017 – RMP -skal de no finne i innboksen i Altinn.
Klagefristen for Møre og Romsdal er fastsett til 27. mars 2018.
Utbetalinga vil skje 14. mars 2018.

Les meir...

07.03.2018
Produksjonstilskot i jordbruket 2018 – del 1
test
Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot 2018 del 1 er 15. mars. Registreringsdatoen er 1. mars.
Søknadsfristen er endeleg, det er ikkje høve til å levere søknad etter fristen.
Du kan gjere endringar i innsendt søknad fram til og med 29. mars.
Les meir...

06.03.2018
Reguleringsplan Kalsnesstranda, Kvamsøy offentleg ettersyn
Sande formannskap har i møte den 23.1.2018,F-sak 5/18,vedteke eit framlegg til reguleringsplan med byggeområde for fritidshus på gnr.60 bnr.2 på Kvamsøya.

Reguleringsplanen viser 6 tomter for fritidshus med tilhøyrande vegtilkomst,parkering og grøntstruktur mot sjøen.Les meir...

06.03.2018
UKM Sande 2018 - kjem du?
test
Laurdag 10.mars kl 17.00 på Breidablik , Larsnes
startar UKM-førestillinga.

Som tidlegare år er det påmeldt mange flotte, unge aktørar innanfor ulike sjangrar som musikk, dans, film og kunst.
UKM er eit arrangement der ung kultur møtes og der ungdomane sjølve er arrangørar, nettredaksjon og konfransierer.Les meir...

06.03.2018
Har du ledig husvære
test
Sande kommune ynskjer frå 01.04.18 å leige møblert leilegheit på Larsnes til ny vikarlege.
Ein ynskjer eit husvære med to soverom.

Ta kontakt med Bård Dalen , 48246331


05.03.2018
Sande kommune treng ingeniør innanfor VAR-området
test
Sande kommune har lyst ut stilling som ingeniør i 100 % stilling
Vi søkjer ein omgjengeleg og serviceinnstilt person som skal vere sentral i arbeidet med å utvikle og drifte tenester innanfor VAR, vegar og anlegg og evt brann- redning.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Vasslekkasje på leidningsnettet på Åramsida
UKM - 10.mars på Breidablik, Larsnes
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Søkje sommarjobb?
Kommunestyremøte
Sande kommune treng legevikar
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen