Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Forside
Forside
11.05.2017

Skal du bygge? ….og må du søkje?


Kommunane på søre Sunnmøre kjem her med ei pressemelding - Skal du byggje og må du søke?

Her finn du aktuell informasjon for deg som går med byggeplanar.

"Det er ein del ting du kan bygge utan at ein treng å søkje kommunen om løyve. Unntaket føreset at det du skal gjere er i samsvar med gjeldande planar for området og reglane i plan- og bygningslova.
Det er du sjølv som har ansvaret for å undersøke om byggeprosjektet ditt er unntatt søknadsplikt. Gå inn på
www.dibk.no
for å undersøke om tiltaket er unnateke søknadsplikta, eller ta kontakt med byggesaksavdelinga i din kommune. Dersom byggeprosjektet ditt viser seg å vere søknadspliktig må du søkje kommunen om å innhente løyve før du startar. Alle aktuelle skjema finn du på
www.dibk.no

Døme på tiltak som kan vere unnateke søknadsplikta er:
Frittliggande bygning inntil 50 m²: garasje, uthus, dokkestove og liknande. Krav om minst 1 meter frå nabogrense, maksimal mønehøgd 4 meter og gesimshøgd 3 meter. Eigedomen må vere bygd på frå før og avstand til andre bygningar på eigedomen må vere 1 meter. Avstand til veg, frisiktsoner, utnyttingsgrad m.m. må ivaretakast i samsvar med plan. Ver også merksam på at kommunen har eigne avstandskrav mot vegområde og at ein ikkje skal bygge over vatn- og avløpsleidningar i grunnen.
Er ikkje arealet regulert, gjeld ikkje unntaksreglane for ordinære bustadeigedomar.

Tilbygg inntil 15 m²: utan rom for varig opphald (bod, ope inngangsparti, veranda o.l.). Krav om 4 meter til nabogrense, plassering på bakkenivå, utan kjellar/loft og innanfor utnyttingsgrad på eigedomen med meir. Medrekna her er også terrasse og understøtta veranda, men ikkje karnapp eller balkongar som er innkraga. Tilbygg som stove, kjøkken, bad, soverom og kontor krev altså søknad.

Leveggar: maks 1,8 meter høg / lengde inntil 10 meter, krev 1 meter avstand til nabogrense. Lengde inntil 5 meter kan stå i nabogrense.

Mindre støttemurar: Med opptil 1 meter høgde kan denne plasserast inntil 1 meter frå nabogrense.

Mindre fylling/planering av terreng: fyllingsfot skal ikkje kome nærare nabogrense enn 1 meter.

Sjå www.dibk.no for kor stort omfanget av planering kan vere, er bl.a. avhengig av type utbygd område.
Hugs til slutt at kommunen er pålagt å føre tilsyn med byggeaktivitet. Dersom eit tiltak er oppført i strid med lovverk eller plan kan kommunen krevje dette fjerna og eigar kan få bøter.

Bygningar som er oppført utan søknad må også innrapporterast til kommunen.
Dette gjer du ved å sende inn byggblankett nr 5188 , som du finn på
www.dibk.no

Er du usikker? Ta kontakt med di kommune. Vi hjelper deg!

Beste helsing frå kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta"


<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
Tilskot til tilpassing av hus
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kulturprisen 2017
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen