Siste 10 fra Sande
Nye poilitvedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Forside
Forside
21.02.2018

Politiråd i Sande kommune


Sande kommune v/ordføraren har denne veka hatt møte med lensmann Tor Sæther for å førebu oppretting av Politiråd som formalisert samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsførebyggande arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnstryggleik.


Frå v: Tor Sæther og Dag Vaagen
Innanfor Politiet si nye organisering er Tor Sæther lensmann for kommunane Herøy, Sande og Vanylven. Det vert lagt opp til at kvar kommune skal ha sitt eige Politiråd.

Politirådet er m.a. meint til å sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune og på slikt vis skal politirådet bidra til involvering og ansvarleggjering av lokale mynde, næringsliv og friviljuge lag og organisasjonar.

Etter utkast til samarbeidsavtale vil Politirådet bestå av ordførar, rådmann, sekretær frå kommunen, lensmann og politikontakt. Representantar for kommunale sektorar og einingar vil verte trekt politirådsmøta/-arbeidet avhengig dei tema som til ei kvar tid er til behandling i Politirådet.
Det vil også vere aktuelt å oppnemne kontaktpersonar for næringsliv, frivillige- og interesseorganisasjonar.

- Det var eit godt og oppklarande møte, og eg vil berømme lensmann Sæther si offensive haldning til nært og tett samarbeid med kommunen. Dette vert bra, seier ordførar Dag Vaagen i ein kommentar etter møtet.

Partane tek sikte på å gjennomføre første Politirådsmøte i mars, ev. i april.


<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Vasslekkasje på leidningsnettet på Åramsida
UKM - 10.mars på Breidablik, Larsnes
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Søkje sommarjobb?
Kommunestyremøte
Sande kommune treng legevikar
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen