Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Forside
Forside
18.04.2018

Midlar frå Husbanken


Sande kommune har for 2018 mottatt følgande midlar frå Husbanken
-Startlån: kr 1 000 000,-
-Tilskot til etablering: kr 100 000,-
-Tilskot til tilpassing: kr 100 000,-

Er dette noko som er aktuelt å søkje på for deg?

Startlån og tilskot til etablering skal bidra til at husstandar med langvarige bustadfinansierinsproblem skal kunne skaffe seg ein eigna bustad og behalde den.

Startlån og tilskot er for personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad, og som heller ikkje har moglegheit for å spare.

Prioriterte grupper er:
-Barnefamiliar med behov for eigna og stabil busituasjon.
-Personar som bur i kommunal bustad.
-Personar som står i fare for å miste bustaden.
-Personar med låg, men stabil og føreseieleg inntekt.

-Tilskot til etablering kan nyttast til utbetring som er nødvendig for å kunne bli buande i bustaden over tid, og når mottakar ikkje kan betene eit tilstrekkeleg stort lån.Meir info om kven som kan få startlån og tilskot finn du her-Tilskot til tilpassing skal bidra til at personar med nedsett funksjonsevne skal få tilpassa bustaden sin. Det vektleggast at personen har behov for tilpassing for å kunne verte buande i bustaden over tid .Søknad på startlån og tilskot<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
Kommunestyre
Deler du brønn med naboen?
Lokalmat - noko for deg?
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Formannskapsmøte
Strandrydding og 17.mai
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite i Ørsta 9.april
Oppheva forbod mot bruk av utandørs eld
Forbod mot bruk av open eld utandørs
Nærings-, teknisk og miljøutval
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Lyngbrenning på Nupafjellet
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen