Siste 10 fra Sande
Personal
Plan - og utvikling
Teknisk sektor
Sandetun sjukeheim
NAV Sande
Helse og omsorg
Heimetenesta
Organisasjonskart
Organisasjonskart
Tenester
Tenester
19.03.2010
Tenester
Sande kommune tilbyr tenester til innbyggarane på mange område. Målsetjinga er at innbyggarane i Sande skal oppleve å få gode tenester, i tråd med våre verdiar: POSITIV - YTANDE - ANSVARLEG.

Kommunene organiserer sine tenester forskjellig. I Sande er tenestene organisert i ein flat struktur, med 10 sjølvstendige tenesteeiningar som rapporterer direkte til rådmannen:
Gjerdsvika skule og barnehage (oppvekstsenter)
Gursken skule
Larsnes skule
Sandsøy skule og barnehage (oppvekstsenter)
Kvamsøy skule og barnehage (oppvekstsenter)
Teknisk eining
Heimetenestene
Sandetun skuleheim
Eining for funksjonshemma
NAV

I tillegg er nokre tenester organisert i admnistrasjonen, eller som ein del av stab-/støttetenestene. Dette gjeld:
Haugelia barnehage
Helseavdelinga
Landbrukskontoret
Kulturadministrasjonen, bibliotek og kulturskule
IKT
Servicekontoret
Økonomiavdelinga

For å finne kontakt- og tenesteinformasjon mm må du gjere oppslag på den spesifikke tenesta i menyen til venstre. Telefonnummer til dei ulike tenestene og leiarane ligg i notatfelt til høgre.
Dersom det er vanskeleg å finne informasjon kan du ta kontakt med Servicekontoret for nærare hjelp, tlf 70 02 67 00.
Opningstida i Servicekontoret er frå kl. 08.00 til kl. 15.30.
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen