Siste 10 fra Sande
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Omsorgsbustad
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Reguleringsplanar - kommunale og private
Tenester > Teknisk > Reguleringsplanar - kommunale og private
Utarbeiding av reguleringsplanar
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentleg verknad for miljø og samfunn vert det krevd reguleringsplan.
Private, tiltakshavarar og organisasjonar har rett til å kome med framlegg til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringar.
Private forslag må innhaldsmessig følgje opp hovudtrekk og rammer nedfelt i kommune(del)plan og gjeldande områderegulering.
Planspørsmålet skal på førehand leggast fram for planmynde i kommunen som kan gi råd om korleis planen bør utarbeidast og kan gi føringar for planarbeidet.
Reguleringsplan skal utarbeidast av fagkyndige.

Søknadsprosess - korleis går ein fram i dette arbeidet?

•Kontakt teknisk eining for å avklare rammer og utfordringar og få godkjenning av planarbeidet.
•Kunngjering i presse og varsling til aktuelle offentlege organ om igangsetting av planarbeidet.
•Utarbeiding av reguleringsplan.
•Førstegongs handsaming i Planutvalet( Formannskapet)
•Plan til offentleg ettersyn, dvs kunngjering i presse og utsending til høyringspartar.
•Andregongs handsaming i Planutvalet. Innstilling til kommunestyre.
•Handsaming i kommunestyre.
•Kunngjering av reguleringsvedtak, og eventuell klagehandsaming


Rasmus Johan Ekroll
Ingeniør
 
Oddbjørn Indregård
plan- og utviklingssjef
Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef
 
Ronny Prozenko
Avdelingsingeniør/ sakshandsamar
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Satsar for byggesak og plansaker 2017
Satsar for bygge og plansaker 2017
Utbyggingsplaner og byggeprosjekt - Telenor sitt kabelnett

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen