Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Rus og psykiatri
Tenester > Heimetenesta > Rus og psykiatri
29.09.2014
Rus- og psykiatri-teamet i Sande kommune - fagområde organisert under heimetenesta.


Rus- og psykiatri-teamet sitt mandat:
Rus- og psykiatriteamet skal yte tenester inn mot dei som treng hjelp i høve psykiske lidingar eller rusproblem. Tenestene kan verte gitt på ulike måtar utifrå teamet sine samla vurderingar om kva som gjev det beste resultatet. Teamet skal og arbeide med strategi og tiltak i høve førebygging og koordinering på desse områda i Sande kommune. Teamet skal vere utviklingsorientert og ha fokus på kompetanseutvikling samla sett i kommunen på desse fagområda.

Oppgåver til rus- og psykiatriteamet:

- Oppfølging i heimen av pasientar
- Sjøkanten psykiatriske dagsenter
- Dagtilbod/fritidstilbod yngre (prosjekt)
- Koordinerande eining
- Andre prosjekt
- Koordinere rusområdet i kommunen
- Delta i ressursgruppene
- Samarbeide eksternt og internt


SJØKANTEN PSYKIATRISKE DAGSENTER
Sjøkanten psykiatriske dagsenter er eit dagtilbod til vaksne med psykiske vanskar. Opningstider er måndag og onsdag kl. 10.00-15.00.


DAGTILBOD FOR UNGE:
Det er oppretta eit dagtilbod for unge/vaksne i alderen 16-30 år som lever eller er i ein vanskeleg livssituasjon, har samansette utfordringar sosialt, og/eller som står i fare for eller har utvikla eit rusproblem. Opningstider er tirsdag og torsdag.


BETALINGSSATSAR 2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen