Siste 10 fra Sande
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Skule
Skule
09.04.2013
Grunnskulen i Sande
Sande kommune har fem oppvekstsenter:

Gjerdsvika oppvekstsenter, 1. til 5. årstrinn
Gursken oppvekstsenter, 1.til 10 årstrinn
Larsnes oppvekstsenter, 1.-7. årstrinn
Sandsøy oppvekstsenter, 1.-10 årstrinn
Kvamsøy oppvekstsenter, 1-10 årstrinn

Gjerdsvika, Sandsøy og Kvamsøy har og barnehage tilknytta oppvekstsenteret.


Kvar skule har SFO-tilbod
1. mars er søknadsfristen for SFO-plass ved skulane i Sande for det komande skuleåret.
Ein kan elles søkje om plass ved skulefritdsordninga gjennom heile året.
Dersom det er ledig kapasitet innanfor oppvekstsenteret si budsjettramme,kan ein då få tildelt plass.
Tilbodet er ulikt frå skule til skule, alt etter talet på søkjarar og kva behov foreldra har.
Du finn elektronisk søknadsskjema her på heimesida. Det er viktig å krysse av for dei dagane du vil ha plass. På skjemaet kan du også gi meir detaljert informasjon om behov for plass om morgonen eller på ettermiddag. Om du har spesielle ynskje/behov er det fint om du noterer dette her.

Du finn meir opplysningar om kvart oppvekstsenter i venstremenyen.SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
www.nullmobbing.no
Info om ressursgruppa i Sande
Søknadsskjema skulefritidsordning
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Søknadsskjema SFO-plass
Vedtekter for Skulefritidsordninga i Sande kommune
Sjustjerna
Stortingsmelding nr. 30: "Kultur for læring"
Skulerute 2016 -2017 for Sande kommune
Foreldrekvardag
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen