Siste 10 fra Sande
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Langtidsplass i sjukeheim
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Gjerdsvika oppvekstsenter
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Barnehage
Barnehage
03.09.2008

VI KAN – SAMAN


Kompetanseheving for vaksne til beste for barn

Det blir oppstart for leiarar i barnehagane 5. sept 2008. Deretter blir det kursdagar og arbeid ute i den enkelte barnehage utover heile barnehagåret 2008/2009. Avslutning med framlegg av resultat/erfaringar planlegg vi til 5. oktober 2009.
5.sept.:På Høgskulen i Volda snakka Lisbet Sæter til ei stor forsamling med styrarar og ped.leiarar om å drive utviklingsarbeid i barnehagane.
VI KAN – SAMAN
Temaer dei barnehagetilsette skal få auka kompetanse på er: Barns medverknad og vaksenrolla i høve til:

IKT
Lærerik leik
Språk og språkutvikling
Mat og Rørsle

Kommunane har fått statlege kompetanseutviklingsmidlar som ein ynskjer bruke på denne måten. Prosjektet vil kreve ein god del midlar, så nettverket håpar på positivt svar på søknad til Fylkesmannen og Utdanningsforbundet om litt meir midlar. Kommunene må uansett bruke eigne ressursar i tillegg for å greie gjennomføre prosjektet.

Målet vårt er å kome i hamn med eit godt prosjekt – der vi har fått til kompetanseheving på eit høgt plan. Kvar einskild av dei 60 barnehagane skal kunne sjå tilbake på eit innhaldsrikt og lærerikt år – som vi håpar dei vil hauste frukter av i lang tid framover. Vi ynskjer med dette prosjektet å gi barnehagane inspirasjon og informasjon nok til å kunne ta fatt på eventuelle nye utviklingsarbeid på eiga hand, og slik utvikle barnehagen og personalet endå meir. Vi ynskjer å bidra til eit stadig meir kompetent personale i ein barnehage i utvikling.


<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Vedtekter Hauemarkja barnehage
Vedtekter for barnehagene
Tilsyn gir innsyn
Søknadsskjema for barnehageplass
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Rammeplan, barnehage
Barnehagelova
Info om ressursgruppa i Sande
Foreldrekvardag
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Barnehagelova,forskrift om foreldrebetaling

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen