Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Kvamsøy barnehage
Kvamsøy barnehage
16.02.2004

Kvamsøy Barnehage


Visjon:
Barnehagane i Sande kommune vil i samarbeid med heimen gje barna ein trygg start på den livslange læringa i utdanningssystemet. Vi vil gje dei erfaringar og opplevingar som fører til ei positiv tilknyting til nærmiljøet, og gjer dei i stand til å ta vare på kvarandre og seg sjølve.


Titt, titt! Her er vi, og slik har vi det!!
Kvamsøy barnehage ligg vakkert til i sydaustleg terreng, med skogkledd li i omegna. Han er bygt som tilbygg til gym.-anlegget ved Kvamsøy skule.

Med 70 rutemeters godkjent opphalds-og leikeareal er her 18 barneplassar.

Personalressursar : Styrar 100 %, ped.leiar 35%, assistentar
75 %,reinhaldar 20 %, vaktmeister ein dag pr. månad.

Opningstider: Maksimal opphaldstid pr. dag for borna er 8,30 t.
Måndag, tirsdag, onsdag og torsdag ope frå 0730-1630, fredag stengt
Anna etter avtale i god tid

Mjølkepengar og bursdagsfeiring: Ordninga med at barnehagen held barna med mjølk, yoghurt, frukt og anna held fram. Satsen er kr. 7,- pr. dag. Barnehagen har også ansvar for å lage til bursdagsselskap for barna. Barna får sjølve velje om dei vil ha kake, gele eller anna. Vi kjøper brus og is etter ynskje. Barnehagen lagar krone og barna lagar gåver. For dette betalar ein kr. 100,-.

Måltid:
09.00 Frukost for dei som ikkje har ete heime
12.00 Måltid og leggetid for dei som skal sove
14.00 Overrasking - yoghurt, frukt, vafler eller anna.

Matdagar: I 2001/ 2002 har vi mat i barnehagen på ulike vekedagar. Ein ny dag for kvar veke - vi har brød ei veke og middag neste veke.


<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Søknadsskjema for barnehageplass
Kvamsøy barnehage
6087 Kvamsøy
tlf 70029660

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen