Siste 10 fra Sande
Nærings-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Formannskapet
Spørjeundersøking i Sande kommune
Nedpakking av eldre arkiv
Næring-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Prat med Sande kommune
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Eining for bu- og habilitering
Eining for bu- og habilitering
03.01.2007

Kritikk mot IPLOS


Sosial- og helsedirektoratet er no etter kritikk mot IPLOS i dialog med brukarorganisasjonane, og det er etablert eit godt samarbeid. I løpet av 2007 planleggeast det å etablere eit interesseforum. Det kan lesast meir om IPLOS på sosial- og helsedirektoratet sine heimesider

Sosial- og helsedirektoratet melder at fleire kommuner meiner IPLOS er eit godt kartleggingsverktøy der dei ansatte får ein auka fokus på funksjon og ressursar hos kvar einskild brukar. Som følge av IPLOS er sakshandsamingsrutinene betra og det har vorte betre tverrfagleg samarbeid.
Kommunene har i løpet av året gjort ein innsats i arbeidet med innføring av IPLOS. Men fortsatt er det fleire utfordringar av ulik art.

<<< Tilbake

TELEFON
ELVEBAKKEN
TLF 70026640 eller 70028410

UTSIKTA ARBEIDSSENTER
TLF 70028067

KONTOR MARIANNE DAGTID
TLF 70026738

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope måndag, tysdag, torsdag og fredag, tlf 70026740.
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
HJELPEMIDDEL
Solveig Hagen Sandvik og Jenny Røyset er hjelpemiddelansvarleg i Sande kommune. Dei har kontordagar på onsdagar og er å treffe på 70026604 eller
48 99 26 64.
SØKNADSSKJEMA HJELPEMIDDEL
Bruk søknadsskjema, fyll ut på data før du printer og signerer.
Les meir på heimesidene til rikstrygdeverket http://www.nav.no
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016
Helse- og omsorgstenestelova

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen